Veilige school

Een veilige en vertrouwde omgeving voor elk kind

Wij vinden het belangrijk om elk kind een veilige en vertrouwde schoolomgeving te bieden. Ons team werkt samen met ouders en kinderen om dit elke dag te waarborgen.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, en conflicten zonder geweld oplossen.

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daarvoor nodig zijn. 

Maar De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. 

Het is een visie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. 

Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. 

Dat leren ze o.a. tijdens het werken in klassen- en/of schoolcommissies. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. 

Deze lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30-45 minuten. 

Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken: 

  1. We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat 
  2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering 
  3. We hebben oor voor elkaar – communicatie 
  4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens 
  5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid 
  6. We zijn allemaal anders – diversiteit
ANGY-3852.jpg

Lekker in je vel, dan red je het wel

Wij werken vanuit onze kerngedachte “lekker in je vel, dan red je het wel”. Het is belangrijk dat kinderen zich op onze school thuis voelen, gewaardeerd voelen en daarnaast ook respect hebben voor een ander. Hierbij zijn het gesprek, gezamenlijke taal en verantwoordelijkheid erg belangrijk. 

Jezelf mogen zijn

Zeker, iedereen blijft zich ontwikkelen en we willen allemaal steeds beter worden in de dingen die we doen. Toch vinden dat er ruimte mag zijn voor het vieren van succesmomenten. Kijk eens terug naar de stappen die je al genomen hebt om hier te komen en alles wat je al het overwonnen. Daar mag je trots op zijn!

Mediatoren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid. Daarom krijgen kinderen op onze school verantwoordelijkheid die past bij hun ontwikkeling. In de bovenbouw werken we met mediatoren. Als mediator krijgt een kind uit groep 7 of 8 de verantwoordelijkheid om andere kinderen te helpen wanneer zich kleine problemen voordoen op het schoolplein. Zij dragen zo bij aan het oplossen van het conflict en voelen zich verantwoordelijk vanuit hun rol als Mediator.

Leerlingenraad

Op OBS Weisterbeek hebben we een eigen leerlingenraad. Elke 2 maanden is er een leerlingenraad-bijeenkomst waarbij o.a. de sfeer in de groep en het buitenspel besproken wordt. Deze informatie is vooraf in de groep opgehaald in een groepsvergadering. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit alle groepen 5/6 en 7/8. Binnen de leerlingenraad worden kinderen ook uitgedaagd mee te denken over andere zaken op school, zoals bijvoorbeeld de pauzetijden.

Een keer per jaar ontmoeten leden van de leerlingenraad ook andere leerlingenraden van Dynamiek. Op het kantoor van Dynamiek mogen zij dan ook hun mening geven en vertellen wat zij belangrijk vinden.